Rang

Tiến Trình Rang Cà Phê

Rang cà phê là quá trình gia nhiệt cà phê nhân thô trong một khoảng thời gian. Khái niệm quen thuộc này gợi nhắc bạn

Sự Phân Hủy Strecker

Là một phần của mạng lưới phản ứng Maillard, sự phân hủy Strecker có tầm quan trọng nổi bật đối với sự hình thành hương